Profilbilde av tidligere eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Gratulerer med rollen som Norges aller første eldre- og folkehelseminister.

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med en stolt historie innenfor folkehelse. Sanitetskvinnene ønsker denne statsrådposten hjertelig velkommen. Vårt engasjement innenfor folkehelse strekker seg gjennom hele organisasjonens 122 årige historie, og vi ønsker å være bidragsytere i den viktige jobben du skal gjøre fremover. Sanitetskvinnene har store forventninger til det gode arbeidet på feltet.

Basert på Norske Kvinners Sanitetsforening lange engasjement for folkehelse våger vi oss på 3 råd til en nyutnevnt statsråd. Vi håper du finner rådene våre nyttige.

1. Anerkjenn at alderdom er en kvinnesak

Kvinner lever lengst og kvinner utgjør den klart største gruppen av eldre. Arbeidet med å sikre en god og verdig alderdom for alle er viktig. 42 000 dør i Norge hvert år. Nesten 50 % dør på sykehjem, litt over 30 % på sykehus og under 15% hjemme. Det er den laveste andelen i verden. Kvinner over 85 står for den største økningen i sykehjemsdødfall.

De fleste eldre og terminalt syke ønsker å dø hjemme. I Norge, og de de fleste andre land, er omsorg for døende en kvinnesak: majoriteten aleneboende er kvinner, som ofte mottar omsorg fra sine døtre. Andre mottar hjemmesykepleie eller pleie i institusjon av kvinnelige omsorgsgivere. De fleste omsorgsgivere i livets sluttfase er kvinner, og disse har også større sjanse for å gi omsorg til eldre. De opplever høyere omsorgsbyrde og mottar mindre støtte av familien. Nasjonalt råd for

prioritering i helsetjenesten beskriver en betydelig mangel i kunnskap rundt palliativ omsorg i primærhelsetjenesten. N.K.S. som forskningsaktør arbeider aktivt med disse tema for å bringe ny kunnskap på området. Dette er viktige tema som bør løftes og prioriteres, også politisk.

2. Eldre utsettes også for vold

En omfattende nasjonal forekomststudie fra 2017 viste at 65000 hjemmeboende personer over 65 år har vært utsatt for vold og overgrep. Vold og overgrep mot eldre personer i Norge er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Det er klare sammenhenger mellom voldsutsatthet, uhelse, fysisk og sosial fungering, sosiodemografiske forhold, opplevd helse og livskvalitet

Det er også et faktum at voldsutsatte eldre i liten grad tar kontakt med hjelpeapparatet. Vold mot eldre er et underkommunisert samfunnsproblem. I følge, WHO, vises det til at 4–6 % eldre over 65 år daglig utsettes for vold og overgrep. Mange føler skyld og skam, eller at det er en privatsak og et familieanliggende som de ikke ønsker å snakke med andre om. Eldre kvinner er også overrepresentert når det kommer til ofre for seksualisert vold. Vold og overgrep skjer i eldres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og institusjoner. Det kan være ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær, som utøver volden. Det er utviklet en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep: www.dinutvei.no. Sanitetskvinnene har bidratt til å utvikle portalen som nå driftes av NKVTS. Denne portalen å bli bedre kjent, og vil kunne være et nyttig hjelpemiddel for voldsutsatte og hjelpeapparatet. Vi ber deg bidra til å markedsføre portalen. I tillegg har Sanitetskvinnene tatt til orde for et eget pakkeforløp for voldsutsatte. Dette vil gi trygghet og forutsigbarhet for mennesker i en svært sårbar situasjon. Vold er et folkehelseproblem. Som Folkehelse og eldreminister er du nå i en posisjon hvor du kan bidra til at dette realiseres. Sanitetskvinnene håper du vil prioritere dette arbeidet.

3. Bidra til et tett samarbeid med frivillige organisasjoner

Regjeringen har igangsatt kvalitetsreformen «Leve hele livet». Sanitetskvinnene har et stort engasjement for eldre og flere hundre sanitetsforeninger driver ulike aktivitetstilbud landet over. Ved å få kunnskap om hvilke faktorer som leder til inaktivitet i eldre år, kan strategier planlegges for å hjelpe eldre personer til mer aktivitet. Både menn og kvinner som opplever interesse fra andre har høyere selvhjelpsevne, det vet vi. Sanitetskvinnene bidrar gjennom frivilligheten med lavterskeltilbud som gåturer, skigrupper, trilleturer, badegrupper etc. Ensomhet blant eldre er også et økende folkehelseproblem. Gjennom vårt samarbeid med Nord Universitet har studier vist at eldre har stor nytte av å være frivillig. Samholdet gjennom frivillig innsats holdt de eldste friske, og studien understreker viktigheten av møteplasser, deltakelse og sosialt samvær. Når målet er at flere skal bo hjemme lengre er det viktig å forebygge ensomhet og isolasjon. Vi vet det er store mørketall på depresjon blant eldre, og særlig hos eldre som bor alene. Når tall fra Reseptregisteret viser at antallet personer over 90 år som får antidepressiva har økt med 60 prosent på ti år, er det grunn til å våkne. Frivillige organisasjoner kan bidra her, og dersom den kommunale helsetjenesten blir enda bedre til å samarbeide med frivilligheten, vil dette ha en stor effekt for ensomme eldre. Våre lokalforeninger bidrar med seniormiddager, julefrokoster, påskelunsjer i tillegg til det å være et aktivt medlem av Sanitetskvinnene, det er folkehelse i seg selv.

Kjære Åse Michalsen, dette er tre tydelige utfordringer som kan bidra til at Norge blir et enda bedre land å bo i. Nå har du muligheten til å sette ditt fotavtrykk. Lykke til med arbeidet.