Representant fra ExtraStiftelsen med Grete og Ellen-Sofie fra NKS

Forbedring av unge jenters psykisk helse, forebygging av voldtekt i russetiden, flerkulturell omsorg til sårbare kvinner samt integrering av nyankomne flyktninger er prosjektene som får støtte fra ExtraStiftelsens Helseprosjekter via Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fredag 15. desember ble tildelingene fra ExtraStiftelsens Helseprosjekter offentliggjort. Norske Kvinners Sanitetsforening fremmet 15 søknader og fikk gjennomslag for 5. Her er prosjektene som får midler:

  • Sisterhood i Sanitetens Hus: kr 756 000
  •  «Ja betyr Ja» kr 280 000
  •  Flerkulturell doula til sårbare kvinner: År 1 kr 852 000, År 2: kr 547 000
  • VIS: År 1 kr 400 000, År 2: kr 400 000
  • Jentesnakk: kr 67 000
Sisterhood i Sanitetens hus

Mange sanitetskvinner har et spesielt engasjement med hensyn til unge jenters liv og ønsker at de skal vokse opp til å bli trygge på seg selv og ha positiv selvutfoldelse.

Sisterhood er en veletablert metode som inneholder mange praktiske øvelser som bidrar til å styrke jenters selvfølelse og skape dialog rundt verdier og handlinger. Sanitetskvinner har livserfaringer og er gode voksne rollemodeller, som mange unge jenter i dag trenger.

På ungdomstrinnet opplever tre av ti å være «ganske mye» eller «veldig mye» plaget av tanker om at «alt er et slit» eller de «bekymrer seg for mye om ting». På videregående har nærmere halvparten av elevene stressymptomer og synes alt er et slit. Jenter rapporterer i større grad om stress og helseplager enn gutter ifølge tall fra årets Ungdata-undersøkelse.

-Forskning har vist at det å jobbe kjønnsspesifikt gjennom jentegrupper kan ha positiv effekt på unge jenters selvfølelse og livskvalitet, sier Cathrine Holst Salvesen, rådgiver Integrering og Mangfold.

Hva er Sisterhood?

Sisterhood er jentegrupper bestående av 10-12 jenter som møtes en gang i uka gjennom ett skoleår. Alder kan variere fra 12-20 år. Målet er at jentene skal utvikle gode venninnerelasjoner, styrke deres psykiske helse og utfolde seg positivt. Her skapes et fristed med rom for refleksjon og selvutfoldelse uten press fra omverden. Et sted som inkluderer og bygger opp den enkelte og hverandre. Sisterhood ledes av kvalifiserte gruppeledere.

-Prosjektet har fått tildelt 756 000 kr. 10 nye sanitetsforeninger skal etablere og gjennomføre Sisterhood-grupper i løpet av prosjektperioden på to år ved hjelp av frivillig innsats. Vi har et mål om å nå hele 150 jenter i prosjektperioden. Vi skal også kartlegge resultatene av prosjektet gjennom spørreskjemaer som deltagere kommer til å gjennomføre samt samtaler mellom gruppeleder og deltagere, sier Cathrine Holst Salvesen.

Ja betyr Ja

Kripos sin egen statistikk viser at festvoldtekt nå utgjør hele 48 prosent av alle voldtekter i landet og at både gjerningsperson og offer som regel er under 25 år.

-Ungdommer trenger mer kunnskap om samtykke og det å være i stand til å sette grenser for seg selv. «Ja betyr Ja» kampanjen er et viktig opplysningstiltak og bidrar til å fjerne skam, skyld, myter og tabuer rundt overgrep i russetiden, sier Ida Marie Hansen, rådgiver Vold.

 Det langsiktige målet med «Ja betyr Ja» er å forhindre voldtekt og seksuelle overgrep i russetiden.

Prosjektet har fått tildelt 280 000 kr. Dette betyr at vi kan nå ut enda bredere i 2018 og nå enda flere russ enn det vi gjorde i 2017. I 2018 vil økt dialog med russen stå i fokus, ved at russestyrene ved samtlige skoler inviteres til å delta i planleggingen og gjennomføringen av skolebesøkene. Vi har mål om nå ut 12 500 russ i 2018.

Flerkulturell doula til sårbare kvinner

Å kunne tilby likeverd og tilrettelagte helsetjenester under svangerskap, fødsel og barseltid kan for enkelte minoritetskvinner være et godt forebyggende og helsefremmende tiltak. Doula er gresk og betyr kvinne som gir omsorg. En flerkulturell doula har selv har erfaring med å føde på et norsk sykehus. En flerkulturell doula har samme språk og opprinnelsesland som kvinnen som skal føde og kan bidra til å øke deres mestring i de ulike fasene av svangerskapet og styrke morsrollen.

Målet med prosjektet er å styrke og tilrettelegge for likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn.

Prosjektet ledes av Seksjons for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med helsestasjon og integreringsmottak i bydel St. Hanshaugen. Tolkesentralen, Kvinneklinikken og Sanitetskvinnene er også viktige samarbeidspartnere.

VIS

Sanitetskvinnene skal sammen med veiledere fra kommunenes NAV/voksenopplæring, og innvandrere som fungerer som rollemodeller og brobyggere mellom gammel og ny kultur bidra til å motivere den enkelt til å bli en aktiv deltager i samfunnet. Dette kaller vi VIS-metoden.

Prosjektet ønsker å skape en gjensidig læringsarena, hvor veileder og flyktninger får anledningen til å reflektere over egne ubevisste holdninger, internaliserte koder og usagte forventinger. Metodikken er ment å fylle ut og ikke erstatte dagens undervisningsform.

Målgruppen for prosjektet er nyankomne flyktninger i kommunene Larvik, Vinje og Øvre Eiker. Lokale sanitetsforeninger og kommunene er samarbeidspartnere.

Jentesnakk

Målet med dette prosjektet er at flere jenter skal oppleve at de har fått venner, at de får større mulighet til mestringsopplevelse både personlig og faglig, bli bedre i stand til å sette egne grenser når det kommer til kropp, seksualitet og rus. Prosjektet er samarbeid med Røros videregående skole. Prosjektet har som mål å nå 18 jenter i målgruppen.