Organisasjonsleder med forsker Kirsti Malterud

Norges første kvinnelige professor i allmennmedisin, Kirsti Malterud, mottok lørdag Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) sin kvinnehelseforskningspris.

Prisen består av et diplom og 100 000 kroner, og ble overrakt av organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland. Tildelingen ble møtt med kjempeklapp fra over 200 Sanitetskvinner som var samlet på årets N.K.S. dager 2017 på Gardermoen.

Malterud er en internasjonal stjerne i medisinsk kvalitativ forskning, og har kvinnehelse i et bredere perspektiv enn den tradisjonelle «bikinimedisinen».
Hun har forsket på hvordan helsevesenet møter kvinnelige pasienter som legene ikke alltid anerkjenner som syke - nemlig kvinner med ukarakteristiske helseplager.
Sentrale spørsmål for Malterud er: Hvilken rolle spiller kjønn for utvikling, opplevelse og håndtering av sykdom og helse? Blir kvinner syke på en annen måte? Er det forhold ved kvinners livsbetingelser som påvirker kroppen annerledes? Opplever kvinner helseplager annerledes enn menn innenfor de samme diagnosene?

Helse for alle

Malterud arbeider også for et mer inkluderende helsevesen. Sammen med professor i sosialpsykologi Norman Anderssen ledet Malterud arbeidet med prosjektet ”Seksuell orientering og levekår”, som resulterte i to omfattende rapporter om levekår blant LHBT-personer i Norge (2013 og 2015).

Studiens hovedfunn var at de fleste lesbiske og homofile lever vanlige liv uten store forskjeller i helse og levekår sammenliknet med heterofile. Studien avkreftet en del myter om helseplager blant lesbiske og homofile, men viste også problemer på noen områder, blant annet at bifile kvinner har økt risiko for alvorlige psykiske helseplager sammenliknet med heterofile.

Nybrottsarbeid

Kirsti Malterud har på en fremragende måte formidlet vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger, samt deltatt i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon for kvinnehelse og kvinners livsvilkår i et livsløpsperspektiv. Hun har bidratt til å bygge opp og styrke norske kvinnehelseforskningsmiljøer. Forskningsinnsatsen representerer nybrottsarbeid på flere felt. Kirsti Malterud har i stor grad formidlet forskningsresultatene til allmenheten, og er seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen.

Kvinnehelseforskningsprisen ble for første gang delt ut i 2016 i forbindelse med at N.K.S. i 2016 fylte 121 år som organisasjon, og 100 år som forskningsaktør. Prisen ble da tildelt professor Eva Gerdts, Norges eneste kvinnelige professor i kardiologi.