Screenshot av Grete Herlofson i høring på Stortinget.

Sanitetskvinnene har både sendt skriftlige innspill og deltatt i høringer på Stortinget for å påvirke prioriteringene i statsbudsjettet for 2018.

N.K.S. har sendt inn skriftlige høringsinnspill til hele seks stortingskomiteer: justiskomiteen, helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen, utenrikskomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen og utdannings- og forskningskomiteen.

Det er særlig et kjerneområde vi har fokusert på: vold mot kvinner. Denne saken har gått igjen i våre innspill til nesten samtlige komiteer.

Fire høringer

I tillegg har vi har deltatt på muntlige høringer på Stortinget. Vi ble invitert til å komme med innspill til fire komiteer: justis-, helse-, familie- og kommunalkomiteen. På høringene har vi i all hovedsak vært representert med generalsekretær Grete Herlofson og fagrådgiver, og lagt frem våre viktigste krav til politikerne.

Budsjettarbeidet i hver stortingskomité startet mandag 6. november. Vi har allerede en god dialog med flere stortingspolitikere fra relevante partier. Her har vi overlevert forslag til budsjettmerknader for viktige saker vi arbeider for, som vold mot gravide, pakkeforløp for voldsutsatte, mentorordning for voldsutsatte, øremerking av midler til unges psykiske helse og helsestasjoner.

Positive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene så langt er positive. Vi opplever at politikerne er imøtekommende og positive til oss, og at de langt på vei er enige i og støtter våre forslag.

Hvorvidt dette følges opp med midler og omtale i budsjettet vet vi ikke enda, men vi kommer i alle fall til å sørge for at politikerne ikke klarer å overse våre krav.

Les våre høringsinnspill (pdf):