Screenshot av statsbudsjettets førsteside.

Statsbudsjettet for 2018 preges av flotte ord, men mangler midler til å gjennomføre lovnadene. Sanitetskvinnene nevnes imidlertid spesielt og får gode lovord for sitt arbeid.

Dagens jubelsak er regjeringens anerkjennelse av det viktige arbeidet Sanitetskvinnene gjør gjennom aktiviteten «Språkvenn». Regjeringen har valgt å bruke språkvenn som eksempel på et godt tiltak for å bygge kompetanse om integrering og økt inkludering av minoritetskvinner.

– Vi er stolte over å bli trukket frem som et godt eksempel og gleder oss til å utvide tilbudet til flere minoritetskvinner i flere lokale sanitetsforeninger, sier Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.

I tillegg har regjeringen valgt å omtale oss eksplisitt som mottaker av midler til organisasjoner som driver med frivillig arbeid og likestillingsarbeid. Det er mange som arbeider på dette feltet og dette viser at våre 41.000 ildsjeler landet over blir lagt merke til.

Voldsutsatte kvinner sviktes

En av Sanitetskvinnenes hjertesaker er å bekjempe vold og overgrep mot kvinner. Opptil 150.000 kvinner utsettes årlig for vold i nære relasjoner, og denne gruppen har behov for et forutsigbart og koordinert tilbud fra både helsevesenet og justissektoren.

I inneværende statsbudsjett var det satt av midler til å utrede et pakkeforløp for voldsutsatte. Sanitetskvinnene jublet da dette ble kjent i fjor, men må nå skuffet innse at dette ikke har medført et eget pakkeforløp for voldsutsatte. Regjeringen foreslår å følge opp vedtaket ved å sikre at volds- og overgrepserfaringer inngår i arbeidet med pakkeforløp for psykisk helse og rus. Vi mener at dette ikke er tilstrekkelig for å sikre at volds- og overgrepsutsatte får nødvendig behandling til rett tid, og at de slipper å være kasteballer mellom justissektoren og helsevesenet.

Et eget pakkeforløp for voldsutsatte vil gi et bedre koordinert og mer forutsigbart tilbud til de voldsutsatte, og må inkludere både justissektoren og helsevesenet. Resultatet vil bli flere anmeldelser og flere dommer, noe som på sikt kan bidra til å redusere antall overgrep. En systematisk tilnærming vil også bidra til å sikre kvalitet i tilbudet overfor voldsutsatte.

Sanitetskvinnene er stolte over pilotprosjektet Ressursvenner i Oslo sanitetsforening. Over 30 voldsutsatte kvinner, inkludert unge jenter utsatt for negativ sosial kontroll, har fått støtte og bistand fra frivillige mentorer over et år – som har bidratt til at de ikke har flyttet tilbake til overgriper(e). Basert på suksessen har Sanitetskvinnene inneværende år fått bevilget 700.000 kr fra Justisdepartementet for å innføre Ressursvenner over hele landet. Det er imidlertid helt avgjørende å sikre Ressursvenner som en permanent ordning og vi ber om at prosjektet gis én million kroner over statsbudsjettet som fast tilskudd.

Ingen løft for unges psykiske helse

Den psykiske helsen blant barn og ungdom blir stadig forverret. Ungdata-undersøkelsen peker på at stadig flere ungdom sliter med depresjoner, kroppspress og generelt opplever liten grad av livsmestring.

Vi vet at forebygging av psykiske lidelser er ekstremt viktig, og at skolehelsetjenesten er et svært viktig bidrag i dette arbeidet. Vi er derfor skuffet over at regjeringen ikke øremerker midler til helsesøstre på skolen og til skolehelsetjenesten. Sanitetskvinnene registrerer at regjeringen øker de frie midlene til kommunene, men er redd for at psykisk helse blant barn og unge blir nedprioritert.

Enslige mindreårige asylsøkere faller gjennom

Statsbudsjettet foreslår en videreføring av bevilgningen til barnefaglig kompetanse i asylforvaltningen. Vi er glade for at nivået fra 2017 blir videreført samtidig som at antall barn i asylmottakene forventes å reduseres. Det betyr mer midler per barn og viser at regjeringen anerkjenner at denne sårbare gruppen trengs ekstra satsing på.

Da er det samtidig skuffende at de ikke lytter til våre innspill om at alle barn under 18 år i Norge, også de på asylmottak, skal inn under barnevernet. Dagens praksis hvor barn på asylmottak over 15 år ikke får de samme rettighetene er ikke holdbar.