Statsminister Erna Solberg taler på Kvinnehelsedagen 2017

– Det er viktig at dere pusher for å få kvinnehelse frem i lyset. Statsminister Erna Solbergs oppfordring til Sanitetskvinnene er klar – og vi tar den. I samarbeid med Kilden er vi i gang med et forprosjekt for en nettportal om kvinners helse.

Mye medisinsk kunnskap bygger på mannen som norm. En stor del av grunnforskningen, særlig når det gjelder dyreforsøk, gjøres fortsatt på hanndyr, og tradisjonelt har sykdommer som i størst grad rammer menn, fått mer oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall.

– Det er klart det er noen utfordringer for kvinners helse, når prioriteten har vært på menns helse i mange år. Utfordringene er at det blir for lite forskning, dårligere kunnskap, dårligere diagnostikk og ikke minst at det da også kan bli dårligere behandling, sa statsminister Erna Solberg på Sanitetskvinnenes Kvinnehelsedag lørdag 25. mars.

Det er fortsatt mangelfull kunnskap om sykdommer som er mer typiske for kvinner.

– Et eksempel er diffuse kroniske sykdommer som oftere rammer kvinner enn menn og som er en stor folkesykdom i Norge. Det er viktig å sørge for bedre forebyggende behandling av sykdommer før det blir til langvarige sykmeldinger og uførhet blant kvinner, fortsatte statsministeren.

Mange av sykdommene som rammer kvinner oftere enn menn, har lav «status» både i befolkningen og i legestanden selv. Totalt er konsekvensen er at kvinner i dag har et dårligere helsetilbud enn menn. Kvinner får heller ikke alltid like god diagnostisering og behandling for sykdommer som rammer begge kjønn. Det gjelder for eksempel ved utredning og behandling ved hjerteinfarkt.

Kvinnehelseportal

På midten av 90-tallet var Erna Solberg kvinnepolitisk leder i Høyre. Hun tok da initiativ til et samarbeid med sanitetskvinnene om kvinnehelse. Målet var i felleskap å løfte kvinnehelse høyere på den politiske dagsordenen. Under Bondevik II-regjeringen ble det lagt frem en folkehelsemelding som for første gang inneholdt en egen kvinnehelsesatsing.

– Dere sanitetskvinner har pushet videre på for å få oppmerksomhet rundt kvinnehelse. Og så vet vi at det ikke alltid er så lett å nå frem. Men det er viktig at dere pusher for å få kvinnehelse frem i lyset, oppfordret Erna Solberg Sanitetskvinnene.

Kilden kjønnsforskning.no og Norske Kvinners Sanitetsforening er nå i gang med et ettårig forprosjekt, hvor vi kartlegger forskning og bygger fundamentet for en nettportal om forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse.

Målet er å skaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og bygge fundamentet for en nettportal som dokumenterer, systematiserer og formidler norsk medisin- og helseforskning om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. Noe tilsvarende finnes ikke i dag.

Norske Kvinners Sanitetsforening er hovedfinansiør for forprosjektet som ledes og delfinansieres av Kilden kjønnsforskning.no. Målet er at arbeidet munner ut i et femårig hovedprosjekt hvor vi bygger opp, lanserer, drifter og videreutvikler portalen. Kartleggingen skal også resultere i en egen rapport.

Kort om kvinnehelseportalen.no

Helseportalen har fire hovedmålsettinger:

  • Gjøre forskning tilgjengelig for allmennheten ved å samle og systematisere forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse i et livsløpsperspektiv.
  • Formidle relevant forskning gjennom nyhetssaker og sosiale medier.
  • Fremme kjønnsperspektiv hos fagmiljøer og beslutningstakere ved å produsere nyhetsartikler hvor vi etterspør bruken av forskning og utfordrer ulike beslutningstakere på hvilke konsekvenser kunnskapen bør få for behandlingstilbud, retningslinjer etc. Vi vil også skrive nyhetsartikler om kunnskapshull og utfordre relevante aktører til å ta ansvar for at hullene tettes.
  • Ved å formidle kunnskap som ellers kan være vanskelig tilgjengelig, vil portalen øke folks mulighet til å ta bedre vare på helsa og gjøre riktige valg.

Hovedmålgruppa for portalen er allmennheten, men den kvinnelige befolkningen spesielt – som potensielle pasienter, pårørende og brukere av helsetjenester. Siden portalen tar for seg forskning som ser på kjønnsforskjeller i helse, vil den også være av interesse for menn. I tillegg retter portalen seg mot klinikere, helsearbeidere, forskere og studenter på medisin- og helsefeltet, samt pasient- og brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner. Den retter seg også mot relevante beslutningstakere, myndigheter og media.

Les mer om Kvinnehelseportalen hos Kilden