Generalsekretær Grete Herlofson med fastelavnsris

Norske kvinner har gode forutsetninger for å ha god helse. Likevel møter de en rekke utfordringer på helsefronten.

Hvert år selger Sanitetskvinnene 160 000 fastelavnsris, som gir en årlig inntekt på omtrent 12 millioner kroner. 30 000 fastelavnsris skal plukkes, bindes, pyntes og selges for å finansiere et treårig doktorgradsløp. Og Sanitetskvinnene har etter hvert finansiert mange doktorgrader.

Prioriterer kvinnehelse

I dette arbeidet prioriterer vi prosjekter som gir økt kunnskap om kvinners helse og livsvilkår. Det er i dag store «medisinske kunnskapshull» når det gjelder kvinners helse. Derfor er Sanitetskvinnene særlig opptatt av forskning som undersøker hvorfor kvinner og menn har ulike symptomer og rammes ulikt av sykdommer, og hvilke konsekvenser det får for behandling.

Diffuse kroniske sykdommer rammer i større grad kvinner enn menn, disse sykdommene har dessverre lav status i medisinske fagmiljøer. Konsekvenser av dette kan være mangel på kunnskap, dårligere diagnostikk og sviktende behandling.

Vil øke kunnskapen

Sanitetskvinnene vil bidra til å fjerne de kjønnsmessige skjevhetene innen helseområdet og øke kunnskapen om kvinners helse i samfunnet.

N.K.S. holder et våkent øye med utviklingen innen kvinnehelseområdet og er vaktbikkje, pådriver og bidragsyter i dette arbeidet. Vår rolle som samfunnsaktør utøves blant annet gjennom aktiv deltakelse i sentrale fora, som høringsinstans, kunnskapsformidler samt konkrete og praktiske tiltak.

Vi mener et godt liv handler om helse, verdighet og inkludering. Satsningsområdene våre i dag er vold mot kvinner, kampen mot skjønnhetstyranniet og integrering av minoritetskvinner.