Tidligere barne- og likestillingsminister Solveig Horne og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen.

55 000 mennesker har klikket seg inn på dinutvei.no. Det bekrefter N.K.S. kampsak fra 2010 om behovet for en nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

– Dinutvei.no har blitt en suksess, og jeg har store forventninger til fortsettelsen. Flere enn vi tror lever i frykt for den som står deg nær. Det er derfor viktig at voldsutsatte får god og kvalifisert hjelp raskt. Med dinutvei.no har vi senket terskelen for å søke hjelp, sa justisminister Per-Willy Amundsen.

Både han og barne-, og likestillingsminister, Solveig Horne deltok i dag på markeringen for ettårsdagen siden lanseringen av den nasjonale nettportalen dinutvei.no.

– Jeg er overrasket over hvor få voldsutsatte det er som søker hjelp, kun en av ti, ifølge den siste omfangsundersøkelsen. Hvis en portal som dinutvei.no vil bidra til å få ut informasjon om hjelpetiltak, så har vi gjort en viktig jobb, supplerte Horne.

Fleste kvinner

72 prosent av de som har klikket seg inn på dinportal.no er kvinner. Nettsiden har 170 000 unike sidehenvisninger, noe som viser hvor mange det er som har vært inne på siden for å se.

28 prosent av de som har vært inne på portalen er kvinner i alderen fra 35 år til 44 år. 34 prosent er fra Oslo, mens ti prosent er fra Hordaland.

– Disse tallene og bruken av portalen viser at kvinner er den største gruppen som har tatt kontakt – 72 prosent. Det bekrefter det som Sanitetskvinnene alltid presisert, at vold mot kvinner er den største utfordingen i vold i nære relasjoner, understreker seniorrådgiver Elisabeth T. Swärd. 

Allerede i 2010 så Sanitetskvinnene behovet for en slik nasjonal nettportal, basert på en rapport av forsker og høgskolelektor, Lene Østby, Diakonalhjemmet Høgskole, finansiert via N.K.S. og ExtraStiftelsen. I denne ble konkludert med at det var behov for et web-basert tilbud/nettportal for kvinner som falt mellom alle stoler og ikke fikk informasjon dekket via etablerte kanaler.

På bakgrunn av rapporten har Sanitetskvinnene vært en pådriver for å få etablert nasjonal nettportal, og vi tror at denne portalen kan skape en vei ut for de voldsutsatte, som ikke blir trodd eller ikke blir hørt. Vold i nære relasjoner koster samfunnet mellom 4 til 6 milliarder kroner i året.

Seniorrådgiver Elisabeth T. Swärd har sittet i prosjektgruppa for N.K.S. Mens generalsekretær Grete Herlofson har representert Sanitetskvinnene i styringsgruppa.

Veien uten

Nettportalen er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finnes en spørsmål-svartjeneste hvor spørsmålene stilles anonymt.

Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig av hvem du er og hvor du bor. Nettsiden inneholder også en oversikt over hjelpetilbud, både spesifisert der du er og i resten av landet. Det er lagt til rette for at besøk i portalen ikke kan spores. Siden har en «flukt-knapp», når du trykker på den skifter nettsiden over til VGs forside.

Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i portalen.

Takket N.K.S.

Justisminister Anders Anundsen takket Sanitetskvinnene for innsatsen i forbindelse med den nasjonale veiviseren ved vold og overgrep – dinutvei.no under lanseringen på Litteraturhuset mandag 15. februar i fjor.

Det var justisminister Anundsen som i 2013 ga NKVTS – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress oppdrag med å utvikle en nasjonal nettportal, som skal være til hjelp for den som lever med vold/overgrep, pårørende og fagfolk.

Med i arbeidet har Sanitetskvinnene stått sentralt, sammen med Krisesentersekretariatet og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Vest.