Grete Herlofson står ved et tre.

I dag blir du den 45. presidenten i USA. Du inntar en av verdens mektigste posisjoner og blir en rollemodell for millioner av mennesker. Jeg er leder av Norges største kvinneorganisasjon, og definerer meg som feminist. For meg en hedersbetegnelse, for deg et ord «ikke brukt av smarte kvinner».

Du overtar posisjonen som verdensleder på en klode som dessverre ikke har like rettigheter og muligheter for kvinner og menn. Kvinner henger etter på mange områder; eiendomsrett, juridiske rettigheter, tilgang til fora hvor beslutninger fattes og likeverdige helsetjenester. Kvinner er mer utsatt for vold og tvangsekteskap. Du skal lede verden fremover så kloden vår bli god å leve på for alle, gutter og jenter, kvinner og menn. Du har bak deg en historie med kommentarer og oppførsel overfor kvinner som ikke bidrar til dette. Jeg håper din historie når det gjelder likeverd og likestilling er nettopp det, nemlig historie.

Å jobbe for likestilling er ikke en oppgave reservert for kvinner, det er en oppgave for hele samfunnet. For å lykkes, må gutter og menn engasjere seg i arbeidet. Min drøm er at du tar dette på alvor og gjør det du kan for å gi tydelige signaler til verdens gutter og menn at likestilling er til det beste for begge kjønn, til det beste for økonomien, for folkehelsen og for samfunnet totalt sett.

Det tar lang tid å bygge opp verdier og normer i et samfunn. Jeg er takknemlig for å være en del av et samfunn som er tuftet på menneskerettigheter, trygghet og muligheter. Og for at jeg lever i et samfunn hvor vi har noen modige politikere som prioriterer arbeidet med likestilling, ikke nødvendigvis av egeninteresse, men fordi deres jobb som nasjonens ledere er å bygge gode samfunn for alle landets innbyggere. Min bønn til deg er at du ser til disse politikerne, bygger videre på viktige verdier og ikke tar oss en millimeter tilbake i likestillingskampen. Vi kjemper hver dag for å bevege oss fremover, ikke si eller signaliser noe som kan sette ting i revers.

Feminism has fought no wars. It has killed no opponents. It has set up no concentration camps, starved no enemies, practiced no cruelties. Its battles have been for education, for the vote, for better working conditions (…) for safety on the streets (…) for child care, for social welfare (…) for rape crisis centers, women’s refuges, reforms in the law. If someone says, “Oh, I’m not a feminist,” I ask, “Why, what’s your problem?”

… sa den australske forfatteren og feministen Dale Spender. Jeg liker menn som kaller seg feminister. Dersom du er ute etter en god rollemodell, se til ditt naboland og Canada sin President Justin Trudeau. Han sier selv at han er feminist fordi han tror på likhet mellom kvinner og menn. Du må ikke benevne deg som feminist dersom du syntes det kan være for krevende. Men vær så snill å si tydelig til alle unge gutter og menn at du har tro på verdiene av likestilling. At like muligheter for jenter og gutter, kvinner og menn er viktig for deg. Og at ordene og retorikken du bruker, aldri kan misforstås som det motsatte.

Professor Øystein Gullvåg Holter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, har forsket på sammenhengen mellom likestilling og livskvalitet. Hans forskning viser at dersom du lever i et av de mer kjønnslikestilte landene i Europa, er sjansen om lag dobbelt så stor for at du har god livskvalitet sammenlignet med hvis du lever i et av de mindre likestilte landene. Uavhengig av om du er mann eller kvinne. Det er mindre sjanse for at du er deprimert, skilt, eller at du utsettes for vold med døden til følge. Det er en utbredt oppfatning at økt likestilling gir kvinner flere goder og privilegier, og at menn som følge av dette mister goder og privilegier, men det stemmer altså ikke, ifølge professor Holter.

Derfor President Trump, nå er muligheten din. Du har vist deg å være god på å bygge opp bygninger og formuer. Nå skal du bygge verdier, fellesskap og vekst. Din retorikk og holdning til likestilling og likeverd er avgjørende. Avgjørende for din og ditt lands suksess, men vil ha ringvirkninger langt utover ditt eget kontinent. Det er så mange der ute som ser deg nå. Lykke til!

Grete Herlofson
Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening