Ung sanitetskvinne protester mot nedleggelse av veiledningssentre

Til Helse- og omsorgsminister og Helse- og omsorgskomitèen 

Protest mot kutt i tilskuddsordningen for Rådgivningstjenester for pårørende til og personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet 

Brevet er en reaksjon fra små og store organisasjoner som tidligere har fått tilskudd til drift av bruker og-/eller pårørendetiltak, og som nå ikke har fått tilsagn om midler til drift for 2023. Det betyr sterk reduksjon eller helt nedleggelse av tilbud. Noen organisasjoner er nye, mens andre har svært lang erfaring med etablerte og nyttige tilbud. 

Hurdalsplattformen var tydelig på forutsigbarhet og langsiktige rammevilkår for frivillige og ideelle organisasjoner. Sitat: 

Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren, og frivillige og ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift. 

Hurdalsplattformen er også tydelig på betydningen av medvirkning, involvering og samhandling mellom alle parter for å få godt fungerende og helhetlige tiltak. Vi forstår ikke hvorfor denne omleggingen ble gjort uten noen form for medvirkning, eller overgangsordning. 

Vi gjør oppmerksom på at konsekvensene av dette er at etablerte og velfungerende tiltak uteblir uten at det er alternative tiltak som overtar.  

Eksempler på hvordan konsekvensene rammer i 5 ledd:  

  • brukeren mister sitt tilbud 

  • pårørende mister sin støtte og veiledning 

  • fagpersoner mister sin tilgang på kompetanseheving 

  • press på kommunale tjenester  

  • ansatte som mister arbeidsplassen sin 

Det er bygget opp spesialkompetanse i disse organisasjonene, som ikke kan erstattes av tilbud til store diagnoseovergripende organisasjoner. Det er umulig for dem å ha spesialkompetanse på alle områder. De fleste av organisasjonene er også nasjonale tilbud som i stor grad driver kompetanseoverføring til kommuner der det mangler tilsvarende tilbud. Vi frykter derfor hvordan det vil gå med innbyggere i de små kommunene i distriktene. 

Hjelpetelefonene og rådgivingstjenester skulle være et supplement til det offentliges tjenester til brukere og pårørende, men er i realiteten en erstatning for mangelen på offentlig veiledning og støtte til brukere og pårørende. Dette skjer i en tid hvor etterspørselen for å få psykisk helsehjelp bare øker, og hvor kapasiteten er sprengt. De frivillige organisasjonenes kontakt med brukere og pårørende gir også en unik og uerstattelig innsikt som helsemyndighetene og tjenesteapparatet nå står ovenfor å miste. 

Det er dere som er ansvarlige for tildelingen av midler til ordningen. Dere møtte oss da vi i budsjetthøringen fortalte om hvordan omleggingen ville ramme driften av tiltakene våre. Hørte dere på oss? Vi kommer gjerne i dialog for å finne løsninger, men tiden er i ferd med å renne ut for flere av oss. Permittering og avvikling er allerede både varslet og igangsatt.  

Vi er talerør for tusener av brukere og pårørende som nå er fortvilet over hva som er i ferd med å skje. Lytt til oss, vi er mange brukere og pårørende! 

 

Med vennlig hilsen: 

ADHD Norge 

Angstringen Norge 

ATROP, Støtte & Ettervernsenter 

Autismeforeningen i Norge 

Bipolarforeningen Norge 

LINK Bergen 

LPP Landsforeningen for pårørende i psykisk helse 

Mannsforum - Kamerathjelpen 

NKS Veiledningssentrene 

PIO, Pårørendesenteret i Oslo 

ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser 

Norske kvinners Sanitetsforening 

Spillavhengighet Norge 

Spiseforstyrrelsesforeningen 

Stiftelsen Tryggere 

Stiftelsen Pårørendesenteret