Malin Stensønes

2023 er et viktig år for Sanitetskvinnene: kvinnehelse, beredskap og ideell vekst står på den politiske dagsorden - og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet som ligger foran oss!

Likestilling i 2023 handler om kvinnehelse 

Vi krever likestilling i helsepolitikken. Det mangler viktig kunnskap om behandling av kvinner, både for de sykdommene kun kvinner får, de som rammer kvinner annerledes enn menn og i de sykdommer der kvinner dominerer. I mars skal kvinnehelseutvalget legge frem sin NOU om kvinnehelse. Dette har vi jobbet for, og vi er også representert i utvalget. Vi forventer å se mange viktige tiltak som kan bedre kvinners helse og det er viktig at utredningen fører til en stortingsmelding. Bare da vil kvinnehelse få et nødvendig politisk fokus og prioritet.  

Vi skal sette den “usynlige omsorgen” på dagsorden. Pårørendehelse er kvinnehelse: våre veiledningssentre er et lavterskeltilbud til pårørende av rusmiddelavhengige og/eller psykisk syke. De fleste pårørende er kvinner og arbeidet som utføres av pårørende hvert år tilsvarer 136 000 årsverk. Til sammenligning er det 142 000 årsverk i den kommunale helse – og omsorgstjenesten. Vi jobber for at “den usynlige omsorgen” skal anerkjennes og at våre veiledningssentre blir likebehandlet med lignende tilbud gjennom finansiering over statsbudsjettet.  

Likeverdige helsetjenester er et mål. Mot slutten av 2023 skal abortutvalget legge frem sin utredning om hvordan fremtidens abortpolitikk skal se ut. Vi mener abort skal være en trygg og faglig forsvarlig helsetjeneste som er tilgjengelig for alle. Vi skal bidra inn med våre innspill om abortnemnder, medikamentell abort i primærhelsetjenesten og tilbud om oppfølging for de som ønsker det. Dette er viktig for å nå målet om likeverdige helsetjenester. 

Senere i år kommer eldrereformen «bo trygt hjemme». Med økende antall eldre, hvorav de fleste er kvinner, og med vårt engasjement på feltet blir det viktig for oss å følge med på hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til en trygg og god alderdom. 

Beredskap og frivillighetens rolle 

Trygge lokalsamfunn er vårt mål. Siden etableringen i av Sanitetskvinnene i 1896 har vi vært en sentral beredskapsorganisasjon. I 2023 skal to viktige regjeringsutvalg legge frem sin anbefaling til nasjonal beredskap og forsvar; Totalberedskapskommisjonen og forsvarskommisjonen. Vi følger arbeidet tett og har blant annet sendt innspill og høringssvar. Sammen med Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Heimevernet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber vi for at frivillighetens rolle i totalforsvaret inkluderes og anerkjennes. 

Før jul i år kommer en stortingsmelding om helseberedskap og vi jobber for at frivillige organisasjoners innsats skal få den annerkjennelse den fortjener. Pandemien har med all tydelighet demonstrert hvor viktig frivilligheten er for at myndighetene skal nå ut til befolkningen.  

N.K.S. som ideell aktør 

Ideell vekst er et mål for sanitetskvinnene. Våre virksomheter bidrar i et bredt spekter av helse – og omsorgstjenester, fra barnevern og barnehager, til spesialisthelsetjeneste og sykehus. N.K.S. som ideell aktør har en stolt og lang historie som ideell innovatør. Det som kjennetegner våre ideelle virksomheter, er at overskuddet går tilbake til formålet.  

Det er tverrpolitisk enighet om at ideelle skal øke sin andel innen velferdstjenester og regjeringen nedsatte i 2022 Avkommersialiseringsutvalget. Mandatet til utvalget er å utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester og et viktig delmål er forslag til definisjon på ideell virksomhet. Vi har spilt inn til utvalget at et viktig mål for en juridisk definisjon er en tydelig avgrensning mot kommersielle/finansielle selskaper. En slik definisjon burde også bidra til at relevante støtteordninger gjøres mer treffsikre.  Vi skal fortsette å følge arbeidet i utvalget tett i det kommende året. 

N.K.S. Kvinnehelsehus – en ny landsomfattende satsning 

En viktig oppgave for oss er å tette hullene der det offentlige ikke strekker til. Mange steder i landet er vi nå i ulike faser av å etablere kvinnehelsehus. Kvinnehelsehus tilbyr et lavterskeltilbud, tuftet på frivillighet i samarbeid med fagfolk. Det er de lokale behovene som er avgjørende for både målgruppe, aktivitetene og samarbeidspartnere. Bergen Kvinnehelsehus åpnet dørene i august 2021 har blitt en viktig møteplass. Nå jobber vi for å etablere kvinnehelsehus flere steder i landet. Kvinnehelsehusene skal blant annet styrke mor og barns helse for sårbare grupper. Våre tilbud som flerkulturell doula og veiledningssentrene for pårørende er planlagt inn i satsingen. Dette er et viktig og spennende prosjekt, så følg med!  

Vi trenger ditt engasjement og din støtte! Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon. Vårt hovedoppdrag er å jobbe for å styrke kvinnehelse og skape trygge lokalsamfunn. I 2023 skal mange viktige saker avgjøres - stå sammen med oss og bli medlem!