Norske Kvinners Sanitetsforening, N.K.S., søker en kommunikasjons- og markedsdirektør som kan bidra til å sette N.K.S. tydelig på kartet. Sanitetskvinnene er den største og viktigste kvinneorganisasjonen i Norge, og den eneste som driver både med forskning og frivillighet. 

N.K.S. er i vekst, og har klare ambisjoner om videre utvikling av både tjenestetilbud og organisasjon. I 2021 skal N.K.S. feire 125 års-jubileum. Jubileet skal skape synlighet og profilering for Sanitetskvinnene som en modig og nytenkende aktør. 

Vår nye kommunikasjons- og markedsdirektør er sentral i arbeidet med å sørge for en aktiv og åpen kommunikasjon med publikum, medlemmer, ansatte, tillitsvalgte og samfunnet for øvrig. Hovedformålet er å gjøre organisasjonen kjent og relevant for nye grupper, bistå i å sikre gjennomslag for organisasjonens politiske arbeid og rammevilkår, og å øke medlemstallet. Kommunikasjons- og markedsdirektøren rapporterer til generalsekretær og leder en avdeling med 5 medarbeidere.

Sentrale oppgaver og ansvar: 
  • Ansvar for å lede og styrke organisasjonens kommunikasjons- og markedsarbeid både internt og eksternt
  • Lede og videreutvikle en avdeling med et bredt spekter av kommunikasjons- og markedsrelaterte oppgaver
  • Lede arbeidet med å styrke organisasjonens omdømme, synlighet og kjennskap  
  • Videreutvikle N.K.S. sin kommunikasjons- og markedsstrategi, og legge en helhetlig plan for kommunikasjonsarbeidet inn mot ulike målgrupper og kanaler
  • Strategisk og operativt ansvar for organisasjonens rekrutterings- og kampanjearbeid
  • Bidra til økt synlighet av organisasjonen og en tydeliggjøring av N.K.S rolle som samfunnsaktør
  • Ledelsens rådgiver i medie- og kommunikasjonsspørsmål, inkl. utarbeidelse av pressemeldinger, kronikker m.m.
  • Bistå generalsekretæren til å være aktiv innspiller og rådgiver i samfunnsdebatten
  • Holde seg oppdatert på politiske føringer og bidra til å sikre gode rammevilkår for organisasjonen
  • Redaksjonelt ansvar for N.K.S. sine nettsider, medlemsblad og kanaler i sosiale medier 

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Vi søker en utviklingsorientert og engasjert direktør med bred, relevant ledererfaring fra kommunikasjons- og/eller markedsarbeid. Aktuelle kandidater har et høyt ambisjonsnivå og vil bidra til å løfte kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen. Erfaring med bruk av ulike kommunikasjonskanaler, inklusive sosiale medier, er viktig. Det samme er et bredt samfunnsperspektiv og en interesse for N.K.S. sine fagområder. Personlig egnethet vektlegges 

Evne til dialog og relasjonsbygging er sentralt for å lykkes. Stillingen krever høy grad av samhandling på tvers, og evne til å bygge gode relasjoner. Direktøren skal være en strategisk rådgiver og sparringspartner for organisasjonen som helhet. Ny direktør må evne å bygge et godt team som sammen skal bidra til å utvikle kommunikasjons- og markedsarbeidet i N.K.S. 

Arbeidssted er N.K.S. sitt sekretariat sentralt i Oslo. Lønn etter avtale. Norske Kvinners Sanitetsforening er medlem av Statens Pensjonskasse.  

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397 eller generalsekretær Grete Herlofson, tel. 950 35 743.

Søknad med CV registreres her snarest og senest innen 20. september 2020.  

Finn-annonsen ser du her.