Vår jobb er å nå ut til de som trenger hjelp og som ikke blir tilstrekkelig fulgt opp av det offentlige systemet. I tillegg jobber vi politisk for å påvirke innenfor de temaer som er viktige for vårt arbeid.

Vi jobber for å fremme kvinners livsvilkår og rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialområdet, og vi jobber aktivt for et trygt og inkluderende samfunn for alle. Det er offentlige myndigheter som vedtar lover, bevilger penger og har mulighet til å forbedre helse- og livsvilkår for befolkningen. Derfor er det viktig å påvirke politikerne til å vedta lover og regler som gagner de sakene vi er opptatt av. Dette gjelder hovedsakelig regjeringen, men også øvrige stortingspolitikere og lokalpolitikere.

Gå til Våre kampsaker for å lese mer om hvilke saker vi jobber for politisk. 

Som partipolitisk uavhengig, tar vi aldri side i de politiske fløyene og er på ingen måte knyttet til et eller flere politiske partier. Tvert imot jobber vi med å påvirke de politikere som til enhver tid kan bidra til de endringene vi ønsker å oppnå. Et eksempel er at vi jobber for økte offentlige bevilgninger til forskning. Et annet er kravet om å merke retusjert reklame for å redusere kroppspress blant ungdom. Dette ble endelig vedtatt i stortinget 1. juli 2022 etter mange års jobbing med kampanjer i det offentlige rom, underskriftskampanje og dialog med politikere fra kommunenivå til helseministeren.

Utviklingen i samfunnet skjer bare når man løfter frem problemene, skisserer løsninger og tar beslutninger som fører til endring. Med 43 000 medlemmer i ryggen, har vi en sterk stemme som er demokratisk forankret i vår organisasjon.

Hvordan jobber vi politisk?

Vi jobber politisk på flere måter for å få gjennomslag. Dialog med aktuelle politikere er det viktigste, men vi jobber også for å øke oppmerksomheten om sakene gjennom seminarer og innlegg i media.

Vårt politiske arbeid kan deles inn i tre områder:

  • Aktiv dialog med politikere både lokalt og nasjonalt
  • Arrangere debatter, seminar og foredrag
  • Ha en tydelig stemme i den offentlige debatten
Aktiv dialog med politikere både lokalt og nasjonalt

Vi deltar på høringer både i relevante politiske saker på Stortinget, og høringer om statsbudsjettet. Vi kommenterer offentlige utredninger, fremmer egne forslag og sender inn skriftlige innspill til flere saker. I tillegg har vi aktiv dialog og samarbeid med alle partiene på Stortinget. Det er viktig for oss å tilgjengeliggjøre informasjonen vi har, dele vår erfaring og bidra til at politikerne tar riktige og viktige beslutninger. Se en oversikt over våre ulike høringsinnspill her

Debatter, seminarer og foredrag

Utfordringer i samfunnet får ikke alltid den oppmerksomheten de trenger, eller det kan være mangelfunn kunnskap om de ulike utfordringene. Derfor arrangerer vi debatter, seminarer og foredrag. Vår misjon er å bidra til å spre mer kunnskap til befolkningen og sette søkelyset på «usynlige» problemer. Vi inviterer representanter fra stortinget og regjeringen, landsdekkende organisasjoner, viktige samfunnsdebattanter og forskere. Som Norges største kvinneorganisasjon er det vår rolle å løfte frem nye temaer for å drive utviklingen videre. Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert på våre arrangementer. 

Tydelig stemme i den offentlige debatten

Skal man ha påvirkningskraft i samfunnet, må vi tørre å synes. Vi deltar i samfunnsdebatten gjennom kronikker og leserinnlegg i toneangivende aviser og deltar i debatter på tv og radio. Vårt frivillige arbeid over hele landet og omfattende satsing på kompetanseheving gjennom forskning, gjør at vi er en betydningsfull aktør i debattene. Her kan du se en oversikt over våre innlegg i media

Kontakt: Politisk rådgiver Aurora Eck Nilsen, aurora.nilsen@sanitetskvinnene.no. Telefon: 920 71 867

En viktig del av vårt politiske arbeid er å svare på ulike høringer i de forskjellige Stortingskomiteene, til ulike lovforslag og til ulike utvalg nedsatt av Regjeringen. På denne siden finner du våre høringsinnspill. 

Under finner du resolusjoner vedtatt på våre landsmøter. Resolusjonene er førende dokumenter for hele organisasjonen. De legger grunnlag for vårt politiske arbeid. 

Vi jobber aktivt med å sette dagsorden i norsk politikk. En viktig del av vårt politiske arbeid er knyttet til statsbudsjettet.