«Modig, nytenkende og likestilt» er Norske Kvinners Sanitetsforening sin strategiske plan for perioden 2021-2024 og gir føringer for områder vi prioriterer.

Strategien inneholder tre prioriterte områder. Disse er:


1. Fremme kvinners helse og livsvilkår

Vi jobber for:

 • Å sikre kvinner likeverdig tilgang til helsetjenester
 • Å sikre kvinners reproduktive og seksuelle helse og rettigheter
 • Å bidra til en trygg og god alderdom
 • At minoritetskvinner skal delta aktivt i samfunnet
 • Å forebygge vold mot kvinner og å sikre hjelp og bistand til kvinner som utsettes for vold
 • Å gi veiledning, anerkjennelse og støtte til pårørende til sårbare grupper

2. Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst

Vi jobber for:

 • At barn og unge inkluderes og får delta på like vilkår i meningsfylte aktiviteter
 • At jenters selvbilde styrkes slik at de kan ta egne trygge valg
 • Å ivareta barn og unge som pårørende i vanskelige livssituasjoner

3. Skape trygge lokalsamfunn

Vi jobber for:

 • At våre medlemmer i beredskap samarbeider med kommuner og andre beredskapsaktører og er et viktig supplement for å bidra til trygge lokalsamfunn
 • Å være en innovativ og aktiv ideell aktør som avdekker og utvikler tilbud som sikrer helse og omsorgstjenester for sårbare grupper
 • Å være en inkluderende arena og stimulere til samfunnsdeltakelse og arbeidstrening gjennom frivilligheten og våre ideelle virksomheter

Du kan lese vår strategiske plan for 2021-2024 her.