Eva Gerdts (f. 1957-) er professor i cardilogi og ble utdannet lege i 1981 ved Universitetet i Bergen. Senere spesialiserte hun seg innen indremedisin og hjertesykdommer.

Dr. Eva Gerdts

Hun forsvarte sin doktoravhandling, «The influence of dietary salt intake on blood pressure and left ventricular mass in essential hypertension and hypertensive type-1 diabetic patients,» ved Universitetet i Bergen i 1999. Samme år ble hun tildelt Marie Spångbergprisen av Den norske legeforening. Professor Gerdts har ledet og vært delaktig i mange viktige og store forskningsprosjekter ved Universitet i Bergen, og hun har over 166 internasjonale publikasjoner. Gerdts hovedfelt er effekten av høyt blodtrykk på hjertet, med fokus på kvinners hjerter. Dette sa hun i intervju med Kilden i 2016:

«Kvinner og menn rammes av ulike varianter av de samme hjertesykdommene, på ulike tidspunkter i livet; kvinner rammes i snitt ti år senere enn menn. Risikofaktorer virker også forskjellig inn på kvinne- og mannskroppen. Fedme, diabetes og røyking har mer skadelig effekt hos kvinner enn menn. Medisiner og behandling virker forskjellig i kvinne- og mannskroppen. Likevel: ‒ Å jobbe med dette er litt som å snakke mot det etablerte. Hjertesviktforskning handler først og fremst om menn som får hjerteinfarkt. Forskning på kvinners hjerter er i vinden internasjonalt, forteller Gerdts, som har registrert et oppsving i publikasjoner om dette de siste årene. ‒ Men ikke i Norge».

Eva Gerdts er en av Norges fremste eksperter innen hjertesykdom og kjønnsforskjeller. Valget av henne som prismottager har derfor stor aktualitet og relevans sett i forhold til Sanitetskvinnenes ståsted og forskningsinnsats. Norske Kvinners Sanitetsforening skrev et åpent brev til Helseministeren i Dagsavisen i 2016 der vi påpekte behov for kvinneperspektiv på helse og sykdom med bakgrunn i en artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening hvor det vises så stor forskjell i behandling av menn og kvinner vedr. hjerter/kar problematikk. Eva Gerdts har stått på barrikadene lenge og trykker på i tråd med Sanitetskvinnene. Vi arbeider aktivt med henhold til å etterspørre eller framskaffe kjønnsdimensjonen i forskning på veien mot bedre tiltak overfor kvinnehelseutfordringer der diagnose ikke alltid har vært adekvat for kvinner, ei heller behandling, og i helsetjenesten er forskjellsbehandling fortsatt et tema.

Likestilling i medisinen betyr å ta kvinnen på alvor. Fordi kvinner og menn er forskjellige, vil ulike tiltak kunne ha ulik effekt, og i noen tilfeller må det tas i bruk forskjellige virkemidler overfor kvinner og menn. Et kvinneperspektiv innebærer å fokusere spesielt på kvinners helse på de områder hvor vi vet at strukturelle eller biologiske forhold gjør at et slikt fokus er nødvendig. Dette er i tråd med det som Eva Gerdts også arbeider for og formidler. Derfor fikk hun den første Kvinnehelseforskningsprisen i 2016.