Kvinnehelseforskningsprisen tildeles en forsker, -miljø, eller –gruppe som har utmerket seg innen forskning på kvinnehelsefeltet. Prisen er på 100.000 kroner, utdeles årlig, og dekkes av Kreftfondet vårt.

Kvinnehelseforskningsprisen

Kvinnehelseforskningspris ble opprettet i forbindelse med markering av organisasjonens 100 år som forskningsaktør. Sanitetsforeningens sentralstyre vedtok 10. desember 2015 å etablere en Kvinnehelseforskningspris på 100.000 kroner, som utdeles årlig og dekkes via Kreftfondet. Prisen skal tildeles en forsker, forskningsgruppe eller forskningsmiljø som har «utmerket seg ved fremragende forskning» på kvinnehelsefeltet.

Innspillingsprosessen  

Det allerede eksisterende ekspertpanelet for forskning som bistår Norske Kvinners Sanitetsforening i vurdering, og innstilling av forskningsprosjekter til vedtak i sentralstyret, fungerer også som innstillingsutvalg til prisen. Utvalget skal gi sentralstyret et begrunnet forslag på minst tre kandidater, og innstille på en vinner. Sentralstyret foretar endelig beslutning om tildeling av prisen, og vedtar prisvinner.

Kriterier for tildeling

Alle kan komme med forslag. I vurderingen av hvem som skal få tildelt prisen skal det blant annet legges vekt på:

  • Om kandidaten(e) har en klar kvinnehelserelevans i de sentrale deler av sin vitenskapelige produksjon,
  • Om kandidaten(e) er tilknyttet Norske Kvinners Sanitetsforening som forskningsaktør og forskningen er i tråd med Sanitetskvinnenes til enhver tid gjeldende forskningsstrategi;
  • Om kandidaten(e) er nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og anerkjent av fagmiljøer;
  • Om kandidaten(e) på en fremragende måte har formidlet vitenskapelige resultater, arbeidsmåter, holdninger og deltatt i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon for kvinnehelse og kvinners livsvilkår i et livsløpsperspektiv;
  • Om kandidaten(e) over tid har bidratt til å bygge opp og styrke norske kvinnehelseforskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement;
  • Om forskningsinnsatsen representerer nybrottsarbeid innen gjeldende felt;
  • I hvilken grad kandidaten(e) har formidlet forskningsresultatene til allmenheten.

Send inn ditt forslag på hvem som bør motta Kvinnehelseforskningsprisen 2020 til forskningsansvarlig Elisabeth.Sward@sanitetskvinnene.no innen 1. april 2020.