Som Norges største kvinneorganisasjon er N.K.S. en betydelig samfunnsaktør. N.K.S. er i vekst og har klare ambisjoner om videre utvikling av både tjenestetilbud og organisasjon.

For å sikre kapasitet for videre utvikling og vekst, er det behov for å samordne og effektivisere den operative driften, samtidig som innovasjon og tjenesteutvikling skal ha fokus. Stillingen som direktør for økonomi og virksomhetsstyring er nyopprettet, og vil være sentral for å medvirke til at organisasjonen kan vokse og realisere strategiske ambisjoner gjennom effektiv drift, gode styringssystemer og et solid analyse- og kunnskapsgrunnlag. Rollen vil være sentral i strategiske utviklingsprosesser, og som pådriver for forbedringsarbeid.


Sentrale ansvarsområder:
  • Lede og videreutvikle økonomi- og administrasjonsavdelingen, herunder oppfølging av den enkelte medarbeider og tilrettelegge for utvikling
  • Delta i ledergruppen og sikre helhetlig utvikling av N.K.S.
  • Bidra i strategiske endringsprosesser og sikre et fremtidsrettet blikk for utvikling av organisasjonen
  • Utvikle og følge opp gode systemer for strategi og virksomhetsstyring
  • Være pådriver for forbedringsarbeid, samhandling og leveranser på tvers av avdelinger og underliggende enheter og virksomheter
  • Ansvar for budsjett og planprosesser, innkjøp, økonomistyring, økonomiske analyser og rapportering, herunder også analyser og råd til underliggende virksomheter
  • Ansvar for risikostyring og sårbarhetsanalyser
  • Sikre adekvat og fremtidsrettet IKT-utvikling og digitalisering av organisasjonens kjerneprosesser i tett dialog med fagansvarlige
  • Utvikle et felles administrativt støttetjenestetilbud til virksomheter og underliggende enheter i organisasjonen
  • Forhandlinger med eksterne rådgivere innen finanstjenester, IKT-tjenester mv.

Ny direktør må ha solid erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring. Erfaring fra komplekse virksomheter med krevende styringsstrukturer er sentralt. Direktør for økonomi- og virksomhetsstyring må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evne til dialog og relasjonsbygging er sentralt for å lykkes. Stillingen krever høy grad av samhandling på tvers, og evne til å bygge gode relasjoner. Direktøren skal være en strategisk rådgiver og sparringspartner for organisasjonen som helhet. Ny direktør må evne å bygge et godt team som sammen skal bidra til å utvikle økonomi- og styringsfunksjonen i N.K.S.

Arbeidssted er N.K.S. sitt sekretariat sentralt i Oslo. Stillingen rapporterer til generalsekretær og er en del av ledergruppen. Lønn etter avtale.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 920 85 397 eller generalsekretær Grete Herlofson, 950 35 743.

Søknad med CV registreres via Annonserte stillinger på www.backerskeie.no snarest og senest innen 25. november 2019.

Søk på stillingen her


Om arbeidsgiveren
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en landsdekkende frivillig organisasjon med sterk forankring i lokalmiljøet gjennom rundt 620 lokalforeninger og omkring 41.000 medlemmer. N.K.S. ønsker å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom frivillig innsats på helse- og sosialområdet, med særlig fokus på kvinner og barn. N.K.S. er en omfattende ideell aktør som eier og driver ulike helse- og sosialinstitusjoner, fra lavterskeltilbud til høyspesialiserte tjenester over hele landet. N.K.S. har totalt mer enn 2000 ansatte, og en samlet omsetning på omkring 2 mrd. kr. Sekretariatet ledes av generalsekretær i N.K.S, har 36 ansatte, og en omsetning på i overkant av 100 mill. kr.